Sails.js | MVC Framework Node.js

Sails.js | MVC Framework Node.js

Giới thiệu Sails.js là một MVC(Model-View-Controller) framework phổ biến được xây dựng trên nền tảng Node.js, giúp đơn giản hóa việc xây dựng ứng dụng web có khả năng mở rộng và real-time. Trong bài viết này chúng tôi sẽ khởi tạo một ứng dụng web với Sails.js và thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu MySQL. Ngoài ra, chúng tôi sẽ so sánh […]

Read More