Debugging AWS Lambda với LocalStack

Debugging AWS Lambda với LocalStack

LocalStack là gì? LocalStack là một công cụ phát triển phần mềm mã nguồn mở giúp bạn triển khai và chạy ứng dụng trên môi trường đám mây giả lập trên máy tính cá nhân hoặc máy chủ của bạn. Nó cung cấp một bản sao của nhiều dịch vụ đám mây phổ biến, chẳng hạn như Amazon S3, AWS Lambda, DynamoDB, và nhiều dịch […]

Read More