Chạy load test/performance test với Artillery

Chạy load test/performance test với Artillery

Giới thiệu Performance testing là gì? Và tại sao bạn nên thực hiện load test? Performance testing là kiểm thử phần mềm đánh giá mức độ hoạt động của ứng dụng dưới các khối lượng công việc khác nhau. Điều này liên quan đến việc đo lường các số liệu khác nhau như thời gian response, băng thông và khả năng mở rộng nhằm đảm […]

Read More