Những thành tựu đạt được bên mảng phát triển offshore Việt Nam

① Hệ thống nghiệp vụ/ Business Applications

Công ty chúng tôi có khả năng đối ứng toàn bộ các khâu trong các loại dự án lớn nhỏ từ khâu ban đầu như định nghĩa yêu cầu, thiết kế đến khâu viết code, test, đưa vào sử dụng.

Tên dự án Hệ thống nghiệp vụ dành cho công ty dịch vụ bảo trì tòa nhà (ERP)
Lĩnh vực nghiệp vụ và mục đích sử dụng Hệ thống quản lý toàn bộ nghiệp vụ
・Quản lý các loại dữ liệu master như quản lý khách hàng, quản lý bất động sản, quản lý trang thiết bị, quản lý nhà cung cấp, v.v…
・Quản lý các loại dữ liệu transaction như quản lý đặt hàng, quản lý thanh toán, quản lý chi trả, quản lý tồn kho, v.v…
・Chức năng thống kê các loại dữ liệu và xuất báo cáo.
・Liên kết với các hệ thống bên ngoài như hệ thống kế toán, v.v…
・Các chức năng SFA như quản lý mục tiêu kinh doanh, quản lý báo giá, quản lý schedule, v.v…
・Thực hiện di chuyển dữ liệu từ các hệ thống có sẵn với quy mô hơn 10 triệu record.
・Phát triển thêm tính năng mới, bảo trì tính năng hiện có.
Thành phần kỹ thuật ・Ngôn ngữ: PHP
・Framework: Symfony 2.0
・Infra: Amazon Web Service EC2, v.v…
(xây dựng bằng cấu hình nhiều DB server, nhiều server application và load balancer)
Tên dự án Hệ thống quản lý đăng ký cư trú dành cho người nước ngoài
Lĩnh vực nghiệp vụ và mục đích sử dụng ・Quản lý các loại dữ liệu master như quản khách hàng, quản lý đối tác, quản lý nhân viên, v.v…
・Quản lý các loại dữ liệu transaction như quản lý thông tin đăng ký, xuất file đăng ký, v.v…
Thành phần kỹ thuật ・Infra: AmazonWebService EC2、SES (e-mail platform), v.v…

② Hệ thống Web/ Web Applications

Công ty chúng tôi cũng đạt thành tựu trong việc phát triển nhiều dự án liên quan đến dịch vụ dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chúng tôi sử dụng defactor standard như Amazon Web Service (AWS), Open source library, CMS, Framework nên đạt được hiệu quả cả hai mặt chất lượng và tốc độ.

Tên dự án “Thừa kế! Dễ dàng!”: là một web-service dùng để tạo đơn khai thuế thừa kế
Lĩnh vực nghiệp vụ và mục đích sử dụng Đối ứng được 15 loại biểu mẫu khai thuế thừa kế.
Release phiên bản β ngày 15/01/2015
Thành phần kỹ thuật ・Ngôn ngữ: PHP
・Framework: CakePHP (phần hệ thống nghiệp vụ)
・CMS: WordPress (phần nội dung ký sự)
・Thiết bị đối ứng: PC, Smart-phone, Tablet
Tên dự án Good Job! Việc tốt!”: là một cloud-service dùng để quản lý chi trả và tạo data firm-banking theo format của toàn bộ ngân hàng trong cả nước
Lĩnh vực nghiệp vụ và mục đích sử dụng Là một cloud-service nghiệp vụ kế toán có thể tạo tự động data firm-banking theo format của toàn bộ ngân hàng trong cả nước, giúp không còn tốn thời gian quản lý thanh toán.
Quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến nghiệp vụ thanh toán từ khâu nhận thông báo thanh toán đến khâu chi trả; đối ứng xuất biểu mẫu cho toàn bộ ngân hàng trên internet banking.
Ngoài ra còn đối ứng được thông tin tích hợp hoặc thông tin tách ly của ngân hàng; bất kỳ lúc nào cũng có thể sử dụng thông tin mới nhất của các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.
Thành phần kỹ thuật ・Ngôn ngữ: PHP
・Framework: Symfony 2.0