Nuxt – The Intuitive Web Framework

Nuxt – The Intuitive Web Framework

Giới thiệu Nuxt là một framework JavaScript mã nguồn mở dựa trên Vue.js. Phiên bản mới nhất hiện tại là Nuxt 3. Nuxt 3 là bản nâng cấp lại từ framework Nuxt dựa trên Vite, Vue 3 và Nitro với sự hỗ trợ từ Typescript. Nuxt giúp đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web theo phương pháp Server Side Rendering (SSR) và […]

Read More