Tạo mock data với FakerJs

Tạo mock data với FakerJs

FakerJs là gì ? Là một thư viện JavaScript giúp tạo các dữ liệu ngẫu nhiên theo từng loại dữ liệu khác nhau như email, số điện thoại , địa chỉ , password , image ..v..v.. Demo: https://rawgit.com/Marak/faker.js/master/examples/browser/index.html Khi nào nên sử dụng ? Rất cần thiết khi làm việc với Front End. Chúng ta cần dữ liệu để xử lý trên giao diện khi […]

Read More