Cập Nhật – Những Điều Cần Biết Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Cập Nhật – Những Điều Cần Biết Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

03 giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP về Bảo Hiểm Thất Nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/07/2020.

Nghị định này đã bổ sung thêm 03 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng Bảo Hiểm thất nghiệp là:

– Xác nhận của Doanh nghiệp trong đó có ghi rõ thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

– Trong trường hợp người lao động là người quản lý Doanh nghiệp thì cần có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc Doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

– Trong trường hợp Doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền dẫn tới người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp quận có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận và trả lời lại về nội dung trên trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Link tham khảo:

Số: 61/2020/NĐ-CP