THÀNH LẬP BHXH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

THÀNH LẬP BHXH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Ngày 22/01/2021, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 128/QĐ-BHXH về việc thành lập BHXH thành phố Thủ Đức và điều động cán bộ quản lý nhằm tiếp tục các hoạt động của ngành, đồng thời đảm bảo hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn mới thành lập.

Quyết định thành lập BHXH thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập BHXH Quận 2, BHXH Quận 9 và BHXH quận Thủ Đức trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. BHXH thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Thủ Đức. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH thành phố Thủ Đức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.