NGHỊ ĐỊNH 44/2023/NĐ-CP VỀ GIẢM THUẾ GTGT VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

NGHỊ ĐỊNH 44/2023/NĐ-CP VỀ GIẢM THUẾ GTGT VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Ngày 30/6/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện 05/CĐ-TCT về việc triển khai Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Thời hạn áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP được áp dụng từ 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Nội dung chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Căn cứ theo nội dung tại Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, giảm thuế suất giá trị gia tăng xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

Nhóm hàng hóa, dịch vụ Áp dụng chính sách thuế Căn cứ tra cứu
– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.
– Mặt hàng than tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra.
Không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
– Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) Được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% Nghị định 44/2023/NĐ-CP
– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin Không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
– Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế và chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT Tiếp tục áp dụng theo luật thuế GTGT trước đây, không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông tư 43/2021/TT-BTCC

Mức giảm thuếGTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Căn cứ theo nội dung tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, mức giảm thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

Phương pháp tính thuế GTGT Mức thuế GTGT trước đó Mức thuế GTGT khi áp dụng Nghị định 44/2023/NĐ-CP
Phương pháp khấu trừ 10% 8% – Đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế
Phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) Mức tỷ lệ % tính thuế GTGT tùy theo từng loại hình dịch vụ, hàng hóa Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT

Lập thuế hóa đơn thuế GTGT 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT 8% như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng:

– Tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi: “8%”.

– Tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán tính và ghi theo thuế suất 8%.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu:

Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng:

– Tại cột “Thành tiền”: Ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

– Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: Ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu.

– Đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15“.

 

Tài liệu tham khảo:

– Công điện 05/CĐ-TCT: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-dien-05-CD-TCT-2023

– Nghị định 44/2023/NĐ-CP: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-dinh-44-2023

– Nghị quyết 101/2023/QH15: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-101-2023-QH15

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC

– Thông tư 26/2015/TT-BTC: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-26-2015-TT-BTC

– Thông tư 43/2021/TT-BTCC: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-43-2021-TT-BTC