HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THAI SẢN VỚI LAO ĐỘNG NAM LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THAI SẢN VỚI LAO ĐỘNG NAM LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH ban hành ngày 16/06/2020 về việc thực hiện chế độ thai sản đối với lao động nam là người nước ngoài.

Trong trường hợp lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Căn cứ vào quy định tại Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì trường hợp lao động nam là người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh con và người vợ không tham gia bảo hiểm xã hội ở Việt Nam thì thuộc đối tượng trợ cấp một lần.

Và mức trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội.

Link tham khảo:

Số: 2161/LĐTBXH-BHXH