NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TỪ 01/01/2021

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TỪ 01/01/2021

Theo Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sẽ có 3 thay đổi về lương hưu đối với người lao động (NLĐ) so với hiện nay.

Cũng kể từ ngày 01/01/2021, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi của thẻ BHYT.

 

1. Thay đổi về chính sách BHXH

1.1. Thay đổi về điều kiện hưởng:

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là:

 • Năm 2021, nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng và khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
 • Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ, cho đến khi nam đủ 62 tuổi (vào năm 2028) và nữ đủ 60 tuổi (vào năm 2035).

1.2. Thay đổi số năm đóng BHXH với lao động nam để tính mức hưởng lương hưu:

 • Trường hợp hưởng lương hưu trong khoản thời gian từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm).
 • Trường hợp hưởng lương hưu từ 01/01/2022: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.
 • Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%. 
 • Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

1.3. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu: Nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng (trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).
 • NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu: Nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng (trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).

2. Thay đổi về chính sách BHYT

Từ năm 2021, người có thẻ BHYT khi đi KCB trái tuyến được thanh toán theo mức hưởng như sau:

Theo Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014), trường hợp người có thẻ BHYT khi đi KCB trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT (mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ sau đây:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (Hiện hành là 60%);
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Bộ luật Lao động 2019:
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx 
 2. Luật Bảo hiểm y tế 2008:
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Luat-bao-hiem-y-te-2008-25-2008-QH12-82196.aspx