[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2020

Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14, kể từ ngày 01/07/2020 mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng/ tháng lên 1.600.000 đồng/ tháng (tăng thêm 110.000 đồng/tháng).

Theo đó, với việc tăng lương cơ sở, mức trần đóng BHXH, BHYT và phụ cấp thai sản (ngoài 6 tháng được hưởng) như sau:

Mức trần đóng BHXH, BHYT (cũ)

Mức trần đóng BHXH, BHYT (mới)

1.490.000×20=29.800.000 vnđ

Mức đóng cao nhất bằng 29,800,000 vnđ

(20 lần mức lương cơ sở)

1.600.000×20=32.000.000 vnđ

Mức đóng cao nhất bằng 32,000,000 vnđ

(20 lần mức lương cơ sở)

Công ty:

BHXH (17.5%): 29.800.000×17.5% = 5.215.000 vnđ

BHYT (3%): 29.800.000×3% = 894.000 vnđ

Công ty:

BHXH (17.5%): 32.000.000×17.5% = 5.600.000 vnđ

BHYT (3%): 32.000.000×3% = 960.000 vnđ

Người lao động:

BHXH (8%): 29.800.000×8% = 2.384.000 vnđ

BHYT (1.5%): 29.800.000×1.5% = 447.000 vnđ

Người lao động:

BHXH (8%): 32.000.000×8% = 2.560.000 vnđ

BHYT (1.5%): 32.000.000×1.5% = 480.000 vnđ

Thai sản: 2 tháng hỗ trợ

1.490.000×2 = 2.980.000 vnđ

Thai sản: 2 tháng hỗ trợ

1.600.000×2 = 3.200.000 vnđ