[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2018

[Bảo Hiểm] Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 07.2018

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 01/07/2018 mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/ tháng (tăng thêm 90.000 đồng/tháng).

Theo đó, với việc tăng lương cơ sở, mức trần đóng BHXH, BHYT và phụ cấp thai sản (ngoài 6 tháng được hưởng) như sau:

Mức trần đóng BHXH, BHYT (cũ)

Mức trần đóng BHXH, BHYT (mới)

1.300.000×20=26.000.000 vnđ

Mức cao nhất bằng 26.000.000 vnđ

(20 lần mức lương cơ sở)

1.390.000×20=27.800.000 vnđ

Mức cao nhất bằng 27.800.000 vnđ

(20 lần mức lương cơ sở)

Công ty

BHXH (17.5%): 26.000.000×17.5%=4.550.000 vnđ

BHYT (3%): 26.000.000×3% = 780.000 vnđ

Công ty

BHXH (17.5%): 27.800.000×17.5%=4.865.000 vnđ

BHYT (3%): 27.800.000×3% = 834.000 vnđ

Nhân viên

BHXH (8%): 26.000.000×8%=2.080.000 vnđ

BHYT (1.5%): 26.000.000×1.5% = 390.000 vnđ

Nhân viên

BHXH (8%): 27.800.000×8%=2.224.000 vnđ

BHYT (1.5%): 27.800.000×1.5% = 417.000 vnđ

Thai sản: 2 tháng hỗ trợ

1.300.000×2=2.600.000 vnđ

Thai sản: 2 tháng hỗ trợ

1.390.000×2=2.780.000 vnđ