5 CHÍNH SÁCH MỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Y TẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2021

5 CHÍNH SÁCH MỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Y TẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2021

Từ ngày 01/07/2021 có một số văn bản chính thức có hiệu lực ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm, bảo hiểm y tế (BHYT) được liệt kê dưới đây:

            1. Thay đổi khái niệm của “Hộ gia đình tham gia BHYT”

Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực ngày 01/07/2021, Luật này sửa đổi quy định về hộ gia đình tham gia BHYT của luật bảo hiểm y tế

Cụ thể: Hộ gia đình tham gia BHYT là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú (trong khi trước đây luật bảo hiểm y tế quy định hộ gia đình tham gia BHYT là toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú).

Sở dĩ có sự thay đổi này là do Luật cư trú mới đã chính thức khai tử Sổ hộ khẩu.

 

            2. Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2021, nghị định này bổ sung thêm một số trường hợp được cấp thẻ BHYT miễn phí như:

 • Người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo mà đơn thân và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (trước đây, chỉ có con của những người này mới được hỗ trợ cấp thẻ BHYT).
 • Người bị nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

-> Cũng theo Nghị định này, trường hợp một số người thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ BHYT thì chỉ được cấp một thẻ BHYT có quyền lợi cao nhất.

 

            3. Chính sách BHYT với thân nhân của thương binh, bệnh binh

Pháp lệnh ưu đãi người có công số 02/2020/UBTVQH14 cũng có hiệu lực từ ngày 01/07/2021, theo pháp lệnh này không chỉ thương binh, bệnh binh cũng được hưởng chính sách ưu đãi về BHYT mà thân nhân của họ cũng được hưởng chính sách này. Cụ thể:

 • Cha/mẹ đẻ, vợ/chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ 18 tuổi trở lên, nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;
 • Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người phục vụ bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

 

            4. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất

Ngày 01/07/2021 là thời điểm áp dụng Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Theo thông tư này, quỹ định suất là số tiền được xác định trước giao cho cơ sở khám chữa bệnh BHYT để khám chữa bệnh ngoại trú cho người bệnh có thẻ BHYT trong phạm vi định suất trong khoảng thời gian nhất định

 • Phạm vi định suất đối với các bệnh viện tuyến huyện trở xuống là toàn bộ chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, trừ một số chi phí khác. 
 • Phạm vi định suất đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương là toàn bộ chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trong phạm vi định suất của người bệnh đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu phát sinh tại cơ sở trừ một số chi phí khác.

 

            5. Phải công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT

Cũng từ ngày 01/07/2021, thông tư 05/2021/TT-BYT – thực hiện dân chủ trong hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập sẽ được áp dụng

Thông tư này chỉ rõ các bệnh viện công lập cần phải công khai:

 • Giá thu dịch vụ khám chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT;
 • Giá thu dịch vụ khám chữa bệnh không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ BHYT;
 • Chế độ miễn, giảm giá dịch vụ khám, chữa bệnh;
 • Thực hiện chính sách BHYT, thanh toán giá và chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Ngoài ra người bệnh cũng được quyền tham gia:

 • Đóng góp ý kiến và giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách y tế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
 • Chính sách BHYT;
 • Thái độ phục vụ của bác sĩ.

 

Tài liệu tham khảo: 

 1. Luật cư trú 2020:
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-68-2020-QH14-cu-tru-435315.aspx
 2. Nghị định 20/2021/NĐ-CP:
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx?v=d
 3. Pháp lệnh số02/2020/UBTVQH14:
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
 4. Thông tư 04/2021/TT-BYT: 
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-04-2021-tt-byt-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-theo-dinh-suat-384208.aspx?v=d
 5. Thông tư 05/2021/TT-BYT: 
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-BYT-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-so-kham-chua-benh-cong-lap-465922.aspx