Debug CakePHP trong VScode với Xdebug

Debug CakePHP trong VScode với Xdebug
 1. Xdebug là gì ?

  – Xdebug là 1 extension cho PHP để hỗ trỡ gỡ lỗi và phát triển. Nó chứa một trình gỡ lỗi từng bước để sử dụng với IDE, nó nâng cấp chức năng var_dump () của PHP, nó thêm dấu vết ngăn xếp cho Thông báo, Cảnh báo, Lỗi và Ngoại lệ. Nó có chức năng ghi lại mọi lệnh gọi hàm và gán biến vào file log.  and it provides code coverage functionality for use with PHPUnit.
  – Trước tiên bạn hãy  vào trang chủ Xdebug , chọn và tải về extension Xdebug tại link này.
  – Thêm những dòng code sau đây vào file php.ini.

  [XDebug]
  zend_extension = "D:\xampp\php\ext\php_xdebug-2.4.1-5.4-vc9.dll"
  xdebug.remote_enable = 1
  xdebug.remote_autostart = 1
  xdebug.remote_host = localhost

  [Chú ý] Thay đổi đường dẫn “D:\xampp\php\ext\php_xdebug-2.4.1-5.4-vc9.dll” theo môi trường phát triển của bạn.

  – Khởi động lại XAMPP.

 2. Cấu hình

  – Tìm và cài đặt extesion PHP Debug trong vscode.

  – Trở về debug bar và chọn Add Configuration để thêm cấu hình cho debug.

  – Trong cái cửa sổ popup mới hiện lên, bạn hãy chọn PHP. Lúc này nó sẽ tự động tạo thêm file launch.json chứa thông số debug.

  – Bắt đầu debug trong VSCode. Bạn có thể thêm checkpoint ở nơi bạn cần để xem thông tin chi tiết của biến đó.